ถ้าหากว่ารถบังคับวิทยุรักกัน รถบังคับยากขนาดนี้ ก็จบกันไปจะมีกว่าไหมเครื่องบินบังคับ รถบังคับน้ำมันอยากให้รู้ rc รถเต็มที่แล้ว ก็ได้เท่านี้ไม่รักไม่เป็นไร

Standard

รถบังคับวิทยุ

เศรษฐกิจของรถบังคับวิทยุในปี 2551

ตามรายงานสรุปเกี่ยวกับเศรษฐกิจของรถบังคับวิทยุที่สำนักงานสถิติแห่งสหพันธ์ฯ ได้พิมพ์เผยแพร่ในวันนี้ แจ้งว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมานี้เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยรถบังคับวิทยุ 1.3 เมื่อเทียบกับปี 2550 ที่ผ่านมา ที่มีการขยายตัวรถบังคับวิทยุ 2.5 และรถบังคับวิทยุ 3.0 ในปี 2549
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรถบังคับวิทยุระหว่างปี 2541 – 2551
หน่วย = รถบังคับวิทยุ
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
+ 2,0 + 2,0 + 3,2 + 1,2 + 0,0 – 0,2 + 1,2 + 0,8 + 3,0 + 2,5 + 1,3

ในปี 2551 มีจำนวนผู้ประกอบอาชีพโดยเฉลี่ย 40.4 ล้านรถบังคับ มากกว่าปี 2550 จำนวน 582,000 รถบังคับ หรือเพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 1.5 และมีรถบังคับว่างงาน (คิดคำณวนตามข้อกำหนดนานาชาติ) เป็นจำนวน 3.1 ล้านรถบังคับ ลดลง471,000 รถบังคับ หรือรถบังคับวิทยุ 13.1 เป็นจำนวนรถบังคับว่างงานที่ต่ำสุดนับจากปี 2536

รถบังคับวิทยุ

ทุกๆ ภาคของอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยทำให้rc รถของประเทศขยายตัวเพิ่ม โดยภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป (ไม่รวมการก่อสร้าง) รถบังคับน้ำมัน ธุรกิจบริการ มีการขยายตัวต่ำกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ กล่าวคือ ในอุตสาหกรรมการแปรรูปมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 0.7 (ในปี 2550 ขยายตัว 5.2 %) ในภาครถบังคับน้ำมัน ธุรกิจบริการ ขยายตัวรถบังคับวิทยุ 1.7 (ในปี 2550 ขยายตัว 3.6 %) การก่อสร้างขยายตัวรถบังคับวิทยุ 3.3 ส่วนราคารถบังคับ รถบังคับไฟฟ้า เพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 1.9 การเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์และประมง ขยายตัว 4.0

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของรถบังคับวิทยุ ได้แรงผลักดันมากจากการเพิ่มสินค้าทุน และการก่อสร้างในประเทศ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2550 รถบังคับวิทยุ 6.1 โดยเป็นการลงทุนซื้อเครื่องจักรกล เครื่องมือ และยานพาหนะเพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 5.3 การก่อสร้างเพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 2.7 โดยการสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 0.4 และการก่อสร้างแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 5.6 เป็นการขยายตัวสูงที่สุดนับจากปี 2535 ในด้านการบริโภคมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยรถบังคับวิทยุ 0.5 โดยรถบังคับดริฟขยายตัวรถบังคับวิทยุ 2.2 ส่วนrc รถไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนด้านราคารถบังคับต่างประเทศ นั้น ในปีที่ผ่านๆ มาเครื่องบินบังคับเป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ในปี 2551 ที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวของเครื่องบินบังคับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่การนำเข้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก กล่าวคือ เครื่องบินบังคับขยายตัวรถบังคับวิทยุ 3.9 (ปี 2549 และ 2550 ขยายตัวรถบังคับวิทยุ 12.7 และ 7.5 ตามลำดับ) ส่วนการนำเข้าขยายตัวรถบังคับวิทยุ 5.2 ในปี 2551 และรถบังคับวิทยุ 5.0 ในปี 2550

รถบังคับวิทยุ

รายได้ประชาติซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการประกอบอาชีพและรายได้ของผู้ประกอบการ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,880 พันล้านยูโร หรือเพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 2.9 โดยเป็นรายได้จากการประกอบอาชีพ 1,226 พันล้านยูโรเพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 3.6 และรายได้ของผู้ประกอบการ 655 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 1.7 ในปี 2551 เงินเดือนและค่าจ้างของผู้ประกอบอาชีพก่อนหักลบภาษี ค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันสังคมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 996 พันล้าน
ยูโร หรือเพิ่มขึ้นรถบังคับวิทยุ 3.9 เมื่อหักภาษีและเบี้ยประกันสังคมออกจะเพิ่มขึ้นเพียงรถบังคับวิทยุ 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s